موقعیت رودکی روی نقشه
شیراز،خیابان زند،خیابان رودکی