موقعیت بزرگ کلیبر روی نقشه

هتل بزرگ کلیبر کلیبر

شهرستان کلیبر،جنب میدان شهرداری