موقعیت پارس روی نقشه
یزد، خیابان فهادان، جنب درمانگاه فهادان