شنبه, 09 اسفند,1399 - یکشنبه, 10 اسفند,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

کاشان،خیابان محتشم،کوچه قدر 24،کوچه سر پله
6,690,000 ریال
تا 39% تخفیف

4,100,000 ریال

موقعیت فلاحتی روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سردابچه دوم سردابچه دوم 2 نفر
تا 39% تخفیف 6,690,000 ریال 4,100,000 ریال
سردابچه سوم سردابچه سوم 2 نفر
تا 39% تخفیف 6,690,000 ریال 4,100,000 ریال
سرداب جنوبی سرداب جنوبی 6 نفر
تا 40% تخفیف 17,130,000 ریال 10,380,000 ریال
سردابچه چهارم سردابچه چهارم 2 نفر
تا 39% تخفیف 6,690,000 ریال 4,100,000 ریال
گوشواره اول گوشواره اول 3 نفر
تا 39% تخفیف 8,350,000 ریال 5,100,000 ریال
گوشواره دوم گوشواره دوم 3 نفر
تا 39% تخفیف 8,350,000 ریال 5,100,000 ریال
زمستان نشین شمالی زمستان نشین شمالی 2 نفر
تا 39% تخفیف 6,690,000 ریال 4,110,000 ریال
زمستان نشین جنوبی زمستان نشین جنوبی 2 نفر
تا 39% تخفیف 6,690,000 ریال 4,110,000 ریال
گوشواره سوم گوشواره سوم 4 نفر
تا 40% تخفیف 10,010,000 ریال 6,100,000 ریال
شاهنشین شاهنشین 2 نفر
تا 40% تخفیف 14,970,000 ریال 9,050,000 ریال
گوشواره چهارم گوشواره چهارم 4 نفر
تا 40% تخفیف 10,010,000 ریال 6,100,000 ریال
حوض خانه شرقی حوض خانه شرقی 4 نفر
تا 40% تخفیف 25,100,000 ریال 15,200,000 ریال
حوض خانه غربی حوض خانه غربی 2 نفر
تا 40% تخفیف 25,100,000 ریال 15,200,000 ریال
سه دری سه دری 4 نفر
تا 40% تخفیف 14,980,000 ریال 9,050,000 ریال
بالاخانه اول بالاخانه اول 2 نفر
تا 39% تخفیف 6,690,000 ریال 4,100,000 ریال
بالاخانه دوم بالاخانه دوم 2 نفر
تا 39% تخفیف 6,690,000 ریال 4,100,000 ریال
بالاخانه سوم بالاخانه سوم 4 نفر
تا 39% تخفیف 10,010,000 ریال 6,110,000 ریال
بالاخانه چهارم بالاخانه چهارم 4 نفر
تا 39% تخفیف 10,010,000 ریال 6,110,000 ریال