سه شنبه, 14 آذر,1402 - چهار شنبه, 15 آذر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سردابچه اول سردابچه اول 2 نفر
تا 15% تخفیف 20,500,000 ریال 17,500,000 ریال
سرداب شمالی سرداب شمالی 4 نفر
تا 14% تخفیف 30,700,000 ریال 26,560,000 ریال
سردابچه دوم سردابچه دوم 2 نفر
تا 15% تخفیف 20,500,000 ریال 17,500,000 ریال
سردابچه سوم سردابچه سوم 2 نفر
تا 15% تخفیف 20,500,000 ریال 17,500,000 ریال
سرداب جنوبی سرداب جنوبی 6 نفر
تا 19% تخفیف 47,000,000 ریال 38,200,000 ریال
سردابچه چهارم سردابچه چهارم 2 نفر
تا 15% تخفیف 20,500,000 ریال 17,500,000 ریال
گوشواره اول گوشواره اول 3 نفر
تا 14% تخفیف 25,600,000 ریال 22,080,000 ریال
گوشواره دوم گوشواره دوم 3 نفر
تا 14% تخفیف 25,600,000 ریال 22,080,000 ریال
زمستان نشین شمالی زمستان نشین شمالی 2 نفر
تا 11% تخفیف 20,500,000 ریال 18,400,000 ریال
زمستان نشین جنوبی زمستان نشین جنوبی 2 نفر
تا 11% تخفیف 20,500,000 ریال 18,400,000 ریال
گوشواره سوم گوشواره سوم 4 نفر
تا 17% تخفیف 30,700,000 ریال 25,560,000 ریال
شاهنشین شاهنشین 2 نفر
تا 18% تخفیف 36,700,000 ریال 30,360,000 ریال
گوشواره چهارم گوشواره چهارم 4 نفر
تا 17% تخفیف 30,700,000 ریال 25,560,000 ریال
حوض خانه شرقی حوض خانه شرقی 4 نفر
تا 19% تخفیف 43,000,000 ریال 35,250,000 ریال
حوض خانه غربی حوض خانه غربی 2 نفر
تا 14% تخفیف 25,550,000 ریال 22,000,000 ریال
سه دری سه دری 4 نفر
تا 18% تخفیف 39,000,000 ریال 32,200,000 ریال
بالاخانه اول بالاخانه اول 2 نفر
تا 15% تخفیف 20,500,000 ریال 17,500,000 ریال
بالاخانه دوم بالاخانه دوم 2 نفر
تا 15% تخفیف 20,500,000 ریال 17,500,000 ریال
بالاخانه سوم بالاخانه سوم 4 نفر
تا 17% تخفیف 30,700,000 ریال 25,560,000 ریال
بالاخانه چهارم بالاخانه چهارم 4 نفر
تا 17% تخفیف 30,700,000 ریال 25,560,000 ریال

موقعیت فلاحتی روی نقشه
کاشان،خیابان محتشم،کوچه قدر 24،کوچه سر پله